Bytové družstvo Centrum Havířov

slider slider slider

Bytové družstvo Centrum Havířov vzniklo v návaznosti na rozhodnutí nájemců bytů a garáží v budovách ve vlastnictví Stavebního bytového družstva Havířov, se sídlem Hornosušská 2, Havířov - Suchá, IČO: 47 67 72 28, učiněné v souladu s ustanovením § 29 zákona č. 72/1994 Sb., a to na základě písemného souhlasu více jak dvoutřetinové většiny všech členů družstva v budovách pod ozn. blok 34c, blok 45a a blok 355 sestávající z domů č. p. 435, 436, 437, 438, 439; 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468; 297.

Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob, které je založeno za účelem zajišťování bytových potřeb svých členů. Družstvo je bytovým družstvem.

Předmětem činnosti družstva je činnost zaměřená zejména na zajišťování potřeb členů družstva a spočívá v:

  1. přidělování bytů a garáží svým členům a uzavírání příslušných smluv,
  2. pronajímání bytů, garáží a nebytových prostor nájemcům – osobám, které nejsou členy družstva, a uzavírání příslušných smluv,
  3. zajišťování služeb spojených s užíváním bytů, garáží a nebytových prostor a v uzavírání příslušných smluv na jejich dodávky,
  4. zajišťování správy majetku družstva, údržby, oprav, rekonstrukce a modernizace budov, bytů, garáží a nebytových prostor.

Družstvo ve své činnosti se zabývá především správou a využitím svého majetku, tj. domů, bytů a nebytových prostor.

Byty jsou pronajímány svým členům, kteří se finančně podíleli na výstavbě svých bytů a jsou držiteli členského podílu. Právo nájmu bytu mají zaručeno stanovami družstva. Družstvo je majitelem nebytových prostor určených ke komerčnímu využití. Správa družstva zajišťuje stavební údržbu domů a podle pokynů představenstva družstva zajišťuje investiční akce, modernizace a generální opravy jednotlivých částí domů a to jak stavební tak technologické části. Družstvo zajišťuje i služby spojené s bydlením a užíváním nebytových prostor jako je dodávka tepla, vody, osvětlení, provoz výtahů, bezpečnost, úklid, umožnění příjmu signálu TV, R a dat, desinfekce a deratizace, pojištění, požární ochrana, revize apod.

Členové družstva se při užívání svých bytů řídí stanovami družstva, domovním řádem, požárními směrnicemi a dalšími směrnicemi a řídícími akty, jenž vydávají orgány družstva. Členská schůze se koná min. 1x do roka, představenstvo družstva je 3-členné, práci představenstva družstva řídí předseda družstva. Kontrolní komise družstva je 3-členná, práci kontrolní komise řídí předseda kontrolní komise. Družstvo má 3 samosprávy jednotlivých domů, každá samospráva má svého předsedu a členy výborů, jenž zastupují jednotlivé vchody domů. Při své práci se orgány i funkcionáři řídí stanovami družstva, kde jsou vymezeny kompetence. Funkcionáři družstva jsou do orgánů družstva voleni na 5-leté funkční období, do orgánů družstva může být zvolen každý člen družstva i opakovaně.

Úvod

Dům 34c

se nachází na křižovatce ulic Hlavní a Dělnické naproti OC Elan. Je součástí chráněné architektonické zóny SORELA

Dům 45a

se nachází na ul. Dlouhé v centru města, který je součástí centrálního havířovského Náměstí republiky.

Dům 355

se nachází v městské části Šumbark I. etapa. Je prvním kolaudovaným domem v nové části Šumbark, která je panelovým sídlištěm.

uživatelský obsah - vždy jako první článek!!!

---slider---

error Slider nebyl nalezen.

---infopanel---

+420 987 654 321

mail@com